upratovacie prostriedky a stroje upratovacie prostriedky a stroje
0 ks produktov za 0 €
k pokladni

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.uprataneshop.sk. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

 

1. Kontaktné údaje:

PPN group s.r.o.

Sídlo: Domažlická 1135/119, 318 00 Plzeň 
IČ: 02833212                    DIČ: CZ02833212

 

Telefón: +420 607 399 899, Email: info@uklizenozavas.cz

Prevádzka: Borská ul. 2832/63b, 301 00 Plzeň

2. Informácie

Informácie o tovare a cene uvedené predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Spôsoby platby:

  • bankovým prevodom pri osobnom prevzatí tovaru
  • v hotovosti alebo bankovým prevodom vopred pri doručení tovaru prepravnou službou

 

3. Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, podľa dodacieho termínu pri jednotlivom tovare. Ak je pri tovare uvedené „skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Ak je pri tovare uvedené „Na sklade u dodávateľa", predávajúci tovar odošle najneskôr do štyroch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí prekontrolovať.

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenie a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

V prípade zistenia poruchy po odovzdaní tovaru má predávajúci nárok reklamáciu neuznať.

Cena a spôsob doručeni:

Počet balení sme optimalizovali pre najmenší počet. Jeden balík max. 20 kg a 80 x 60 x 200 cm. Pre zásielky, ktoré sa nezmestia na túto hmotnosť a rozmery, s cenou dopravy určuje samostatne. A jeden balík jedného z nákladnej dopravy..

V prípade posielania do zahraničia je cena dopravy stanovená individuálne.

Ak neprevezme kupujúci tovar v dohodnutej dobe je predávajúci oprávnený tovar vhodným spôsobom predať a požadovať od kupujúceho náhradu škody.

 

4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Na uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 30 dní od odstúpenia od zmluvy, prevodom na účet kupujúceho. Ak ponúka predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar.

Tovar musí byť vrátený predávajúcemu nie na dobierku, kompletný, v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenia tovaru znáša kupujúci.

Ak vracia kupujúci tovar osobne v prevádzke predávajúceho, vráti predávajúci vyššie uvedené platby najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcemu.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť pri zmluvách na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

 

5. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný písomne uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Ak kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

 

6.Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) Za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným tretím subjektom než zmluvnému dopravcovi za účelom dodania tovaru.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne na plnenie predmetu zmluvy, v žiadnom prípade k marketingovým či obchodným účelom.

Predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu vlastné obchodné oznámenia, len ak si ich kupujúci aktívne vyžiada, a to len do doby, než kupujúci predávajúcemu oznámi, že zasielanie chce ukončiť. Toto oznámenie kupujúci môže urobiť na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy bez toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

 

7. Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

Predávajúci sa zaväzuje usilovať sa o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ ho kupujúci neodmietne.

 

8. Ostatné

Ostatné tu nešpecifikované záležitosti sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) A ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia českým právom.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 22.6.2017.